วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551

งานข้อที่5 ชฎาภรณ์,ณัฐรวี

การนำเสนอตารางและกราฟ จัดทำโดย น.ส.ชฎาภรณ์ ใยย่อง,น.ส.ณัฐรวี รักราชการ


การทำตาราง





ข้อที่ 1.ไปที่ All Program/Microsoft Office2003/Microsoft Office Powerpoint2003






2.ไปที่เค้าโครงภาพนิ่งเพื่อสร้างตาราง







3. เลือกที่มีชื่อเรื่องและเนื้อหา




4. กดไปที่รูปตารางและกำหนดตาราง




5. จะได้ตารางตามที่คิดไว้ /กรอกหัวข้อที่บนตาราง





6. กรอกข้อมูลในตารางที่ได้มา







7. ถ้าต้องการให้ตัวอักษรอยู่ตรงกลางให้ทำแถบดำและไปที่กึ่งกลาง








8.ถ้าต้องการแทรกตารางให้ทำแถบดำและคลิกขวาเลือกแทรกตาราง






9. ถ้าต้องการลบตารางนั้นให้ทำแถบดำที่ต้องการลบคลิกขวาแล้วไปที่ลบตาราง







10. ขยายขนาดของตารางตามความต้องการในแต่ละแถว







11.ไปที่ มุมมอง/แถบเครื่องมือ/ตารางแส้นขอบ เพื่อสร้างสีของตาราง





12. เลือกสีตามใจชอบ







14. คลิกที่เส้นขอบลากตลอดเส้น






15. เปลื่ยนขนาดของเส้นขอบ







16. ถ้าต้องการใส่สีเป็นพื้นหลังของตารางไป ดังรูป




17. เลือกสีตามที่ตนชอบ








18. ต้องการให้ตัวอักษรอยู่กึ่งกลางของตารางไปที่ กึ่งกลางแนวตั้ง
วิธีการทำกราฟแผนภูแท่ง




1. เปิดสไลใหม่แล้วไปที่เค้าโครงภาพนิ่งเลือกชื่อเรื่องและเนื้อหา





2. กำหนดเรื่องที่จะทำแผนภูมิแท่ง




3. แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ให้สมบูรณ์





4. ถ้าต้องการลบข้อมูลบางส่วนให้ทำแถบดำคลิกขวาไปที่ ลบ






5.ใส่สีพื้นหลังของแผนภูมิแท่งไปที่ ดังรูป เลือกสีตามใจชอบ







6. ใส่สีที่แท่งของแผนภูมิทำ ดังรูป






7. เปลื่ยนแบบเท่งให้เป็นรูปกรวยได้ดังรูป




8.จะได้แผนภูมิแท่งตามต้องการ







9. ถ้าต้องการใสภาพพื้นหลังไปที่การออกแบบภาพนิ่ง/ไปที่เค้าโครงภาพนิ่ง/เลือกพื้นหลังตามต้องการ


เสร็จการนำเสนอตารางและกราฟของ Powerpoint