วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551

งานข้อที่5 ชฎาภรณ์,ณัฐรวี

การนำเสนอตารางและกราฟ จัดทำโดย น.ส.ชฎาภรณ์ ใยย่อง,น.ส.ณัฐรวี รักราชการ


การทำตาราง

ข้อที่ 1.ไปที่ All Program/Microsoft Office2003/Microsoft Office Powerpoint2003


2.ไปที่เค้าโครงภาพนิ่งเพื่อสร้างตาราง3. เลือกที่มีชื่อเรื่องและเนื้อหา
4. กดไปที่รูปตารางและกำหนดตาราง
5. จะได้ตารางตามที่คิดไว้ /กรอกหัวข้อที่บนตาราง

6. กรอกข้อมูลในตารางที่ได้มา7. ถ้าต้องการให้ตัวอักษรอยู่ตรงกลางให้ทำแถบดำและไปที่กึ่งกลาง
8.ถ้าต้องการแทรกตารางให้ทำแถบดำและคลิกขวาเลือกแทรกตาราง


9. ถ้าต้องการลบตารางนั้นให้ทำแถบดำที่ต้องการลบคลิกขวาแล้วไปที่ลบตาราง10. ขยายขนาดของตารางตามความต้องการในแต่ละแถว11.ไปที่ มุมมอง/แถบเครื่องมือ/ตารางแส้นขอบ เพื่อสร้างสีของตาราง

12. เลือกสีตามใจชอบ14. คลิกที่เส้นขอบลากตลอดเส้น


15. เปลื่ยนขนาดของเส้นขอบ16. ถ้าต้องการใส่สีเป็นพื้นหลังของตารางไป ดังรูป
17. เลือกสีตามที่ตนชอบ
18. ต้องการให้ตัวอักษรอยู่กึ่งกลางของตารางไปที่ กึ่งกลางแนวตั้ง
วิธีการทำกราฟแผนภูแท่ง
1. เปิดสไลใหม่แล้วไปที่เค้าโครงภาพนิ่งเลือกชื่อเรื่องและเนื้อหา

2. กำหนดเรื่องที่จะทำแผนภูมิแท่ง
3. แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ให้สมบูรณ์

4. ถ้าต้องการลบข้อมูลบางส่วนให้ทำแถบดำคลิกขวาไปที่ ลบ


5.ใส่สีพื้นหลังของแผนภูมิแท่งไปที่ ดังรูป เลือกสีตามใจชอบ6. ใส่สีที่แท่งของแผนภูมิทำ ดังรูป


7. เปลื่ยนแบบเท่งให้เป็นรูปกรวยได้ดังรูป
8.จะได้แผนภูมิแท่งตามต้องการ9. ถ้าต้องการใสภาพพื้นหลังไปที่การออกแบบภาพนิ่ง/ไปที่เค้าโครงภาพนิ่ง/เลือกพื้นหลังตามต้องการ


เสร็จการนำเสนอตารางและกราฟของ Powerpoint